Xây dựng Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến”

Cập nhật lúc: 10:47 19/10/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số: 2649/QĐ-BVHTTDL về xây dựng Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến”

Ảnh minh họa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Cục Bản quyền tác giả và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia xây dựng Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến”.

Kinh phí xây dựng Đề án “Trung tâm phát hành phim trực tuyến” trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2021 của Cục Điện ảnh.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Dương Nguyễn