Sẽ có Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Cập nhật lúc: 11:57 04/10/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân dối với dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo dự thảo, Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật gồm có 02 Chương và 11 Điều. Quy tắc được ban hành nhằm xác định các chuẩn mực hành vi ứng xử đạo đức, nhằm thống nhất nhận thức, hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật và toàn xã hội; Khuyến khích, phát huy, lan tỏa các giá trị tốt đẹp theo tinh thần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; Góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Quy tắc quy định về ứng xử chung: Đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết, trước hết, trọng danh dự, đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật; Thực hiện đúng các quy định của pháp luật theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác; Giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự, tiếp nhận và xử lý thông tin văn minh, hiệu quả phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, Quy tắc còn quy định ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp; ứng xử đối với đồng nghiệp; ứng xử đối với công chúng, khán giả; ứng xử trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội; ứng xử khi tham gia các hoạt động xã hội khác.

Thời gian góp ý trước ngày 28/11/2021 tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ https://bvhttdl.mediacdn.vn/document/2021/10/1/dtquytac-1633053184202.pdf

Dương Nguyễn