Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 09:11 29/09/2021

Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2661/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk đúng quy định.

Biểu trưng kết nối của các địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk.

Văn phòng