Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
285/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 02 năm 2016
284/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 07/2016
203/QĐ-BTTTT Ban hành danh mục văn bản quy phạm qpáp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phàn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015
245/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 05/2016
08/2016/TT-BQP Quy định về cung cấp, quản, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
03/2016/TT-BTTTT Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông
196/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 04/2016
149/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng thông rộng đến năm 2020
140/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 03/2016
143/QĐ-TTg Phê duyệt phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
06/2016/NĐ-CP Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
116/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 01 năm 2016
04/CT-BTTTT Về tăng cường quản lý và thức đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy cập internet băng rộng cố định mặt đất
105/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 02/2016
39/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 01/2016
2585/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 51/2015
137/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân
2581/BC-SVHTTDL Báo cáo năm 2015
2551/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 50/2015
2532/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 12 năm 2015
2514/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 49/2015
2475/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 48/2015
2427/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 47/2015
2297/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 46/2015
2255/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 45/2015
2251/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 11 năm 2015
2215/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 44/2015
123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học
2169/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 43/2015
2121/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 42/2015
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE