Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
934/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 20/2015 14/08/2017
938/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 5 năm 2015 14/08/2017
841/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 18&19/2015 14/08/2017
11/2015/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp 14/08/2017
17/2015/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo... 14/08/2017
811/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 17/2015 14/08/2017
09/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 14/08/2017
742/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 16/2015 14/08/2017
722/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 4 năm 2015 14/08/2017
680/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 15/2015 14/08/2017
26/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát... 14/08/2017
645/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 14/2015 14/08/2017
604/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 13/2015 14/08/2017
2945/QĐ-BCT Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương ban hành hết hiệu lực thi hành 14/08/2017
512/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 12/2015 14/08/2017
07/2015/TT-BTTTT Quy định về kết nối viễn thông 14/08/2017
2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện 14/08/2017
467/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 10/2015 14/08/2017
04/2015/TT-BTTTT Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHZ, 869-915 MHZ, 925-960 MHZ, 1710-1785 MHZ VÀ 1805-1880 MHZ 14/08/2017
03/2015/TT-BTTTT Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in 14/08/2017
11/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 14/08/2017
1364/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh năm 2015 14/08/2017
351A/BC-SVHTTDL Báo cáo năm 2014 14/08/2017
354/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 09/2015 14/08/2017
342/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 2 năm 2015 14/08/2017
298/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 06/2015 14/08/2017
269/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 05/2015 14/08/2017
221/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 04/2015 14/08/2017
125/QĐ-BTTTT Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 14/08/2017
175/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 1 năm 2015 14/08/2017