Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Báo cáo số 1527/BC-SVHTTDL - 28/08/2017 của Sở VHTTDL BC công tác VHTTDL tháng 8/2017
Báo cáo số 1524/BC-SVHTTDL - 28/08/2017 của Sở VHTTDL BC tuần (21/8 - 27/8/2017)
Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND - 26/06/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk QĐ sửa đổi BS một số điều của Quy định về công tác thi đua,khen thưởng của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015
Công điện số 04/CĐ-UBND - 23/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v đảm bảo trật tự ,an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc Khánh 2-9
Thông báo số 1513/TB-SVHTTDL, ngày 24/08/2017 của Sở VHTTDL TB kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà - PGĐ Sở tại cuộc họp đánh giá tình hình công tác 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2017 của Thư viện tỉnh
Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, ngày 29/06/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk QĐ ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk
Công văn số 1508/SVHTTDL-QLTDTT, ngày- 23/08/2017 của Sở VHTTDL Phối hợp tuyên truyền Giải bóng chuyền Nữ tỉnh mở rộng
Quyết định số 438/QĐ-SVHTTDL, ngày 24/08/2017 của Sở VHTTDL Ban hành KH hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020
Công văn số 1480/SVHTTDL-KHTC, ngày 22/08/2017 của Sở VHTTDL Tổ chức vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc
Kế hoạch số 1481/KH-SVHTTDL, ngày 22/08/2017 của Sở VHTTDL KH tuyên truyền CCHC năm 2018 và thực hiện xã hội hóa các hoạt động VHTTDL
Công văn số 1484/SVHTTDL-QLVH, ngày 22/08/2017] của Sở VHTTDL Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga
Báo cáo số 112/BC-SKHCN - 18/08/2017 của Khối Thi đua số 6 (VHXH) BC sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của khối thi đua số 6 (VH-XH)
Hướng dẫn số 46/HD-TG, ngày 18/08/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk HD công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)
Công văn số 553/VHCS - 10/08/2017 của Cục VHCS Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 7/11/2017)
Công điện số 1224/CĐ-TTg, ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Nghị định số 173/2016/NĐ-CP, ngày 27/12/2016 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị định số 09/2017/NĐ-CP,ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Nghị định số 44/2017/NĐ-CP, ngày 4/4/2017 của Chính phủ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, ngày 24/4/2017 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nghị định số 99/2017/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, ngày 27/7/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Nghị định số 79/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng
Báo cáo số 205/BC-UBND, ngày 17/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk V/v thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực GD-ĐT, Văn hóa, Thể thao, Du lịch, thông tin - truyền thông, tín ngưỡng - tôn giáo, thanh niên và trẻ em
Công văn số 1459/SVHTTDL-QLVH, ngày 18/08/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chuẩn hóa, thống nhất nghiệp vụ công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng
BC tuần của Sở VHTTDL BC tuần (14/8 - 20/8/2017)
Công văn số 213/LĐLĐ, ngày 15/08/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Tham gia cuộc thi "Báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 - 2018"
Nghị định số 106/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
Nghị định số 28/2017/NĐ-CP, ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2013/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ...
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE