Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
341/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 08/2016 14/08/2017
06/2016/QĐ-UBND về việc quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 23/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công... 14/08/2017
285/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 02 năm 2016 14/08/2017
284/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 07/2016 14/08/2017
203/QĐ-BTTTT Ban hành danh mục văn bản quy phạm qpáp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phàn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015 14/08/2017
245/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 05/2016 14/08/2017
08/2016/TT-BQP Quy định về cung cấp, quản, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 14/08/2017
03/2016/TT-BTTTT Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông 14/08/2017
196/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 04/2016 14/08/2017
149/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng thông rộng đến năm 2020 14/08/2017
140/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 03/2016 14/08/2017
143/QĐ-TTg Phê duyệt phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 14/08/2017
06/2016/NĐ-CP Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 14/08/2017
116/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 01 năm 2016 14/08/2017
04/CT-BTTTT Về tăng cường quản lý và thức đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy cập internet băng rộng cố định mặt đất 14/08/2017
105/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 02/2016 14/08/2017
39/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 01/2016 14/08/2017
2585/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 51/2015 14/08/2017
137/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân 14/08/2017
2581/BC-SVHTTDL Báo cáo năm 2015 14/08/2017
2551/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 50/2015 14/08/2017
2532/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 12 năm 2015 14/08/2017
2514/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 49/2015 14/08/2017
2475/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 48/2015 14/08/2017
2427/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 47/2015 14/08/2017
2297/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 46/2015 14/08/2017
2255/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 45/2015 14/08/2017
2251/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 11 năm 2015 14/08/2017
2215/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 44/2015 14/08/2017
123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học 14/08/2017