Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Quyết định số 2664/QĐ-UBND, ngày 26/09/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v ban hành kế hoạch Truyền thông, thông tin tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
Nghị định số 109/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND, ngày 19/09/2017 của UBND tỉnh Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND, ngày 19/09/2017 của UBND tỉnh QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn NS địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 1373/QĐ-UBND, ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh ĐL Quy hoạch tổng thể phát triển TDTT
Công văn số 6754/UBND-KGVX, ngày 28/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v thực hiện Quyết định số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ
Công văn số 1615/SVHTTDL-QLDL, ngày 11/09/2017 của Sở VHTTDL Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành du lịch
Luật số 22/2008/QH12 của Quốc hội LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội LUẬT VIÊN CHỨC
Luật số 01/2011/QH13 của Quốc hội LUẬT LƯU TRỮ
Luật số 80/2015/QH13 của Quốc hội LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Luật số 97/2015/QH13 của Quốc hội Luật Phí và lệ phí
Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 01/9/2017 của Chính phủ Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Văn bản số 1583/SVHTTDL-QLVH, ngày 05/09/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
Công văn số 456/BTC, ngày 01/09/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật dân sự Tiếp tục triển khai cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Dân sự
Quyết định số 2989/QĐ -BVHTTDL, ngày 02/08/2017 của Bộ VHTTDL QĐ phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ VHTTDL
Quyết định số 2279/QĐ-UBND - 24/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Phê duyệt chỉ tiêu và KH tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, tp thuộc UBND tỉnh
Thông báo số 179/TB-UBND - 25/08/2017 của UBND tỉnh v/v tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh Đăk Lăk 2017.
Công văn số 1522/SVHTTDL-QLDSVH - 28/08/2017 của Sở VHTTDL Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh
Báo cáo số 1527/BC-SVHTTDL - 28/08/2017 của Sở VHTTDL BC công tác VHTTDL tháng 8/2017
Báo cáo số 1524/BC-SVHTTDL - 28/08/2017 của Sở VHTTDL BC tuần (21/8 - 27/8/2017)
Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND - 26/06/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk QĐ sửa đổi BS một số điều của Quy định về công tác thi đua,khen thưởng của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015
Công điện số 04/CĐ-UBND - 23/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v đảm bảo trật tự ,an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc Khánh 2-9
Thông báo số 1513/TB-SVHTTDL, ngày 24/08/2017 của Sở VHTTDL TB kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Hà - PGĐ Sở tại cuộc họp đánh giá tình hình công tác 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2017 của Thư viện tỉnh
Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, ngày 29/06/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk QĐ ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk
Công văn số 1508/SVHTTDL-QLTDTT, ngày- 23/08/2017 của Sở VHTTDL Phối hợp tuyên truyền Giải bóng chuyền Nữ tỉnh mở rộng
Quyết định số 438/QĐ-SVHTTDL, ngày 24/08/2017 của Sở VHTTDL Ban hành KH hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020
Công văn số 1480/SVHTTDL-KHTC, ngày 22/08/2017 của Sở VHTTDL Tổ chức vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE