Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
1546/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 28/2016 14/08/2017
29/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 14/08/2017
1502/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 27/2016 14/08/2017
1449/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 26/2016 14/08/2017
1391/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 25/2016 14/08/2017
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 14/08/2017
1298/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 06 năm 2016 14/08/2017
1274/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 24/2016 14/08/2017
80/2016/TTLT-BTC-BTTTT Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 14/08/2017
1220/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 23/2016 14/08/2017
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ 14/08/2017
1158/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 22/2016 14/08/2017
1104/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 21/2016 14/08/2017
1039/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 05 năm 2016 14/08/2017
1038/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 20/2016 14/08/2017
20/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 14/08/2017
998/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 19/2016 14/08/2017
840/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 18/2016 14/08/2017
798/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 17/2016 14/08/2017
753/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 04 năm 2016 14/08/2017
747/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 16/2016 14/08/2017
694/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 15/2016 14/08/2017
659/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 14/2016 14/08/2017
584/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 13/2016 14/08/2017
534/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 12/2016 14/08/2017
506/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 11/2016 14/08/2017
507/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 03 năm 2016 14/08/2017
405/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 10/2016 14/08/2017
402/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 09/2016 14/08/2017
373/PĐTĐ-SVHTTDL Thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2016 14/08/2017