Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương 31/08/2018
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 12/07/2018
Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ 16/07/2018
Nghị định số 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các... 20/07/2018
Thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-Cp của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm... 29/06/2018
Quyết định số 2633/QĐ-BVHTTDL Tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/07/2018
Công văn 22/VPTTBCĐ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (05 năm) 02/07/2018
Công văn số 647/TCTDTT của Tổng cục Thể dục Thể thao Hướng dẫn triển khai chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước 21/05/2018
Quyết định số 1155/QĐ-UBND của UBND tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh 24/05/2018
Thông báo số 199/MTNA Triển khai Thông báo số 2 về triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam năm 2018 (Kèm theo công văn số 853/SVHTTDL-QLVH, ngày 23/5/2018 của Sở VHTTDL) 07/05/2018
Điều lệ của Bộ VHTTDL Điều lệ các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 26/04/2018
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương Trang Thông tin Điện tử Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin được thông tin toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 15/05/2018
Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ Trang Thông tin điện tử Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam...
Văn bản số 22/PCTT (kèm theo văn bản số 811/SVHTTDL-QLVH, ngày 17/5/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/05/2018
Thông tư số 34/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 08/05/2018
Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/05/2018
Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và... 13/04/2018
Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/03/2018
Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn lặn biển thể thao giải trí 05/04/2018
Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn pa tin 03/04/2018
Thông tư số 19/2018/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn quần vợt 20/04/2018
Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/03/2018
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018
Quyết định số 981/QĐ-BVHTTD của Bộ VHTTDL Ban hành Kế hoạch hành động của BVHTTDL thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng khóa II về công tác... 22/03/2018
Quyết định số 1063/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL Ban hành Quy chế công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế 28/03/2018
Quyết định số 1396/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL V/v Phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/04/2018
Quyết định số 1275/QĐ-BVHTTDL Điều chỉnh bổ sung phân môn thể thao trong chương trình ĐHTDTT toàn quốc 12/04/2018
Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND... 16/04/2018
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE