Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
36/2012/ND-CP QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
419/QD-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP
Số: 507/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 14/2012.
53/2012/TT-BTC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CÁC CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH
27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
27/2012/ND-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG, HOÀN TRẢ CỦA VIÊN CHỨC
Số: 492/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 14/2012
Số: 467/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 13/2012.
24/2012/ND-CP VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
451/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 13-2012
710/QD-UBND Thành lập Ban chỉ đạo,Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4-năm 2013
703/QD-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk
700/QD-UBND VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
421/TB-SVHTTDL Thông báo Giao ban Tuần 12-2012
747/QD-BTC VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
400/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 12-2012
399/BC-SVHTTDL Báo cáo Tháng 3-2012
388A/BC-SVHTTDL Báo cáo Quý I/2012
350/TB-SVHTTDL Công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị định về quy định hành chính
Số: 366/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 11/2012.
47/2012/TTLT-BTC-BTP QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN
19/2012/ND-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
359/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 11-2012
17/2012/ND-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Số: 322/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 10/2012.
Số: 317/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 10/2012.
272/QD-TTg VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
38/2012/TT-BTC HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Ở CÁC CẤP
Số: 283/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 09/2012
13/2012/NĐ-CP Ban hành Điều lệ sáng kiến
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE