Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
09/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
597/SVHTTDL-VP Hướng dẫn Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ năm 2012
Số: 664/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 18/2012
969/QD-UBND Phê duyệt Quy hoạch hoạt động Karaoke, vũ trường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2015
513/QD-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH”
513/QĐ-TTg Về việc phê duyệt dự án"Hoàn thiện,hiện đại hóa hồ sơ,bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"
Số: 638/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 17/2012.
Số: 621/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tháng 4/2012.
37/2012_NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục,thể thao
450/QD-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2020
36/2012/ND-CP QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
419/QD-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP
Số: 507/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 14/2012.
53/2012/TT-BTC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CÁC CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH
27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
27/2012/ND-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG, HOÀN TRẢ CỦA VIÊN CHỨC
Số: 492/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 14/2012
Số: 467/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 13/2012.
24/2012/ND-CP VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
451/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 13-2012
710/QD-UBND Thành lập Ban chỉ đạo,Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4-năm 2013
703/QD-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk
700/QD-UBND VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
421/TB-SVHTTDL Thông báo Giao ban Tuần 12-2012
747/QD-BTC VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
400/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 12-2012
399/BC-SVHTTDL Báo cáo Tháng 3-2012
388A/BC-SVHTTDL Báo cáo Quý I/2012
350/TB-SVHTTDL Công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị định về quy định hành chính
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE