Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
1373/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1078/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 6 năm 2012
1083/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 25/2012
1023/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 24/2012
51/TTr-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2200/QĐ-UBND Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
971/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 23/2012
66/2012/NĐ-CP Quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
859/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 22/2012
629/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
43/2011/NQ-HDND Phát triển Khoa học, Công nghệ giai đoạn 2011 - 2015
815/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 21/2012
779/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 5 năm 2012
754/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 20/2012
717/TTr-SVHTTDL Về việc đề nghị công bố thủ tục bãi bỏ và thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Đắk Lắk
Số:701/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 19/2012
13/NQ-CP Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,hỗ trợ thị trường
225/QĐ-TCDL Ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai
31/2009/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2001/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU
01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
09/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
597/SVHTTDL-VP Hướng dẫn Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ năm 2012
Số: 664/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 18/2012
969/QD-UBND Phê duyệt Quy hoạch hoạt động Karaoke, vũ trường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2015
513/QD-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH”
513/QĐ-TTg Về việc phê duyệt dự án"Hoàn thiện,hiện đại hóa hồ sơ,bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"
Số: 638/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 17/2012.
Số: 621/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tháng 4/2012.
37/2012_NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục,thể thao
450/QD-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2020
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE