Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
37/2012/QĐ-TTg Về việc thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015
1612/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 36/2012
36/2012/QĐ-TTg Ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng
03/2012/TT-BXD Về việc công bố danh mục và mã HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
32/2012/QĐ-UBND Về việc quy định một số chế độ cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu
144/2012/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp
64/2012/NĐ-CP Về cấp giấy phép xây dựng
1574/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 35/2012
1543/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 34/2012
1519/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 8 năm 2012
140/2012/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ...
1499/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 33/2012
133/2012/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
1449/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 32/2012
126/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên
1382/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 31/2012
1327/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 30/2012
1260/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 29/2012
1259/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 7 năm 2012
1214/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 28/2012
1179/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2012
1175/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 27/2012
63/2012/NQ-HĐND Về bảo tồn, phát huy di sản - không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2015
61/2012/NQ-HĐND Về xây dựng hệ thống Cộng tác viên thể dục thể thao xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2012-2015
59/2012/NQ-HĐND Về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
60/2012/NQ-HĐND Về phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2015
58/2012/NQ-HĐND Về việc Quy dịnh chế độ đặc thù đối với Huấn luyện viên Thể thao thành tích cao và bồi dưỡng cho các lực lượng phục vụ giải
50/2012/NQ-HĐND Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2012
1128/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 26/2012
Ban hành kèm theo Quyết định số: 1373/QĐ-UBND, ngày 27/06/2012 của UBND tỉnh Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE