Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
1214/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 28/2012
1179/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2012
1175/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 27/2012
63/2012/NQ-HĐND Về bảo tồn, phát huy di sản - không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2015
61/2012/NQ-HĐND Về xây dựng hệ thống Cộng tác viên thể dục thể thao xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2012-2015
59/2012/NQ-HĐND Về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
60/2012/NQ-HĐND Về phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2015
58/2012/NQ-HĐND Về việc Quy dịnh chế độ đặc thù đối với Huấn luyện viên Thể thao thành tích cao và bồi dưỡng cho các lực lượng phục vụ giải
50/2012/NQ-HĐND Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2012
1128/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 26/2012
Ban hành kèm theo Quyết định số: 1373/QĐ-UBND, ngày 27/06/2012 của UBND tỉnh Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1373/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1078/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 6 năm 2012
1083/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 25/2012
1023/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 24/2012
51/TTr-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2200/QĐ-UBND Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
971/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 23/2012
66/2012/NĐ-CP Quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
859/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 22/2012
629/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
43/2011/NQ-HDND Phát triển Khoa học, Công nghệ giai đoạn 2011 - 2015
815/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 21/2012
779/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 5 năm 2012
754/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 20/2012
717/TTr-SVHTTDL Về việc đề nghị công bố thủ tục bãi bỏ và thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Đắk Lắk
Số:701/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 19/2012
13/NQ-CP Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,hỗ trợ thị trường
225/QĐ-TCDL Ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai
31/2009/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2001/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE