Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
01/2011/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí 14/08/2017
Số: 18/2010/TT-BVHTTDL Quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng 14/08/2017
34/2010/NQ-HĐND Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về đổi đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (đợt 3). 14/08/2017
35/2010/QĐ-UBND Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường du lịch tỉnh Đắk Lắk. 14/08/2017
56/2010/QH12 Luật Thanh tra 14/08/2017
09 /2010/TT-BVHTTDL Thông tư Bộ VHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa. 14/08/2017
75/2010/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá 14/08/2017
05/2010/NQ-HĐND Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Qui định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh. 14/08/2017
12/2009/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới. 14/08/2017
103/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng 14/08/2017
05/2009/NQ-HĐND Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xây dựng huyện Krông Păc thành huyện văn hoá, giai đoạn 2010 - 2012. 14/08/2017
04/2009/NQ-HĐND Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xây dựng thí điểm Nhà Văn hoá xã khu vực III, xã biên giới giai đoạn 2010 - 2012. 14/08/2017
21/NQ-CP Ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tha nhũng đến năm 2020 14/08/2017
88/2008/TT-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch 14/08/2017
158/2007/NĐ-CP Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức 14/08/2017
15/2007/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc quản lý, sử dụng, bảo tồn Voi nhà ở tỉnh Đắk Lắk. 14/08/2017
01/2007/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 14/08/2017
64/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức 14/08/2017
26/2006/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trong tình hình mới. 14/08/2017
25/2006/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Bảo tồn, phát huy Di sản văn hoá các dân tộc ở Đắk Lắk. 14/08/2017
04/NQ-TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 14/08/2017
13/2006/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh. 14/08/2017
55/2005/QH11 Luật phòng, chống tham nhũng 14/08/2017
05/2003/CT-UB Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác bảo vệ di sản văn hoá ở Đắk Lắk. 14/08/2017
Quyết định số 1373/QĐ-UBND, ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh ĐL Quy hoạch tổng thể phát triển TDTT 18/09/2017