Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
1854/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 39/2012
2200/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2199/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 -2015
72/2012/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
156/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
1813/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 9 năm 2012
1812/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 38/2012
1673/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 37/2012
69/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Khoán 3, Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu
68/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
37/2012/QĐ-TTg Về việc thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015
1612/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 36/2012
36/2012/QĐ-TTg Ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng
03/2012/TT-BXD Về việc công bố danh mục và mã HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
32/2012/QĐ-UBND Về việc quy định một số chế độ cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu
144/2012/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp
64/2012/NĐ-CP Về cấp giấy phép xây dựng
1574/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 35/2012
1543/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 34/2012
1519/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 8 năm 2012
140/2012/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ...
1499/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 33/2012
133/2012/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
1449/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 32/2012
126/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên
1382/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 31/2012
1327/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 30/2012
1260/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 29/2012
1259/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 7 năm 2012
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE