Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
1998/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 42/2012
10/CT-UBND Về tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2013 - 2014 tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014
121/QĐ-BCĐPCRT Về việc ban hành Quy chê hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
2392/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2013 - 2014
1943/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 41/2012
168/2012/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính...
167/2012/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
82/2012/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính
166/2012/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí và thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015
164/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài...
163/2012/TTLT-BTC-BYT Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 – 2015
40/2012/QĐ-TTg Về quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm
1887/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 40/2012
76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
162/2012/TT-BTC Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
1873/SVHTTDL-VP Về việc hướng dẫn công tác khen thưởng tổng kết năm 2012
161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
159/2012/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...
1854/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 39/2012
2200/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2199/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 -2015
72/2012/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
156/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
1813/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 9 năm 2012
1812/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 38/2012
1673/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 37/2012
69/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Khoán 3, Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu
68/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE