Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
03/2012/TT-BXD Về việc công bố danh mục và mã HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
32/2012/QĐ-UBND Về việc quy định một số chế độ cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu
144/2012/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp
64/2012/NĐ-CP Về cấp giấy phép xây dựng
1574/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 35/2012
1543/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 34/2012
1519/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 8 năm 2012
140/2012/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ...
1499/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 33/2012
133/2012/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
1449/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 32/2012
126/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên
1382/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 31/2012
1327/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 30/2012
1260/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 29/2012
1259/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 7 năm 2012
1214/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 28/2012
1179/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2012
1175/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 27/2012
63/2012/NQ-HĐND Về bảo tồn, phát huy di sản - không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2015
61/2012/NQ-HĐND Về xây dựng hệ thống Cộng tác viên thể dục thể thao xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2012-2015
59/2012/NQ-HĐND Về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
60/2012/NQ-HĐND Về phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2015
58/2012/NQ-HĐND Về việc Quy dịnh chế độ đặc thù đối với Huấn luyện viên Thể thao thành tích cao và bồi dưỡng cho các lực lượng phục vụ giải
50/2012/NQ-HĐND Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2012
1128/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 26/2012
Ban hành kèm theo Quyết định số: 1373/QĐ-UBND, ngày 27/06/2012 của UBND tỉnh Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1373/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1078/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 6 năm 2012
1083/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 25/2012
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE