Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
08/2012/QĐ-KTNN Ban hành Quy định Danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
2091/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 44/2012
47/2012/QĐ-TTg Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
2041/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 43/2012
184/2012/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
181/2012/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ...
180/2012/TT-BTC Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ câp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp
175/2012/TT-BTC Hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ
174/2012/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam
172/2012/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước
2020/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 10 năm 2012
1998/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 42/2012
10/CT-UBND Về tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2013 - 2014 tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014
121/QĐ-BCĐPCRT Về việc ban hành Quy chê hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
2392/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2013 - 2014
1943/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 41/2012
168/2012/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính...
167/2012/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
82/2012/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính
166/2012/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí và thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015
164/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài...
163/2012/TTLT-BTC-BYT Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 – 2015
40/2012/QĐ-TTg Về quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm
1887/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 40/2012
76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
162/2012/TT-BTC Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
1873/SVHTTDL-VP Về việc hướng dẫn công tác khen thưởng tổng kết năm 2012
161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
159/2012/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE