Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
22-CT_TU Về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
22/2013/TT-BTP Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội
434/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 10/2013
02/2013/TT-BXD Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
394/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 09/2013
287/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 09/2014
08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
334/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 08/2013
333/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 02 năm 2013
147/QĐ-BTTTT Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Chương tình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015
299/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 06/2013
250/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 05/2013
95/QĐ-BTTTT Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành
183/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 04/2013
04/2013/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020
02/2013/TT-BTTTT Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
03/2013/TT-BTTTT Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
143/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 01 năm 2013
136/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 03/2013
133/QĐ-UBND (Kèm Kế hoạch) Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển gia đình Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
86/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 02/2013
06/2013/NĐ-CP Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
35/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 02/2014
43/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 01/2013
02/2013/NĐ-CP Quy định về công tác gia đình
2507/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 52/2012
2467/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 12 năm 2012
2466/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 51/2012
56/2012/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công
55/2012/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận...
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE