Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
133/QĐ-UBND (Kèm Kế hoạch) Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển gia đình Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
86/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 02/2013
06/2013/NĐ-CP Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
35/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 02/2014
43/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 01/2013
02/2013/NĐ-CP Quy định về công tác gia đình
2507/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 52/2012
2467/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 12 năm 2012
2466/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 51/2012
56/2012/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công
55/2012/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận...
217/2012/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước
3169/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính
2421/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 50/2012
216/2012/TT-BTC Hướng dẫn xác định tiền thuế đất đối với đất trồng cây cao su
215/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính
2384/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 49/2012
1826/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm"
211/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp
2332/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 48/2012
35/2012/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hoà phiên bản 2007...
207/2012/TT-BTC Hướng dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày...
2226/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 47/2012
2205/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 11 năm 2012
199/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh...
197/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
194/2012/TT-BTC Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước
2178/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 46/2012
94/2012/NĐ-CP Về sản xuất, kinh doanh rượu
2146/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 45/2012
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE