Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
584/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 13/2016
534/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 12/2016
506/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 11/2016
507/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 03 năm 2016
405/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 10/2016
402/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 09/2016
373/PĐTĐ-SVHTTDL Thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2016
341/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 08/2016
06/2016/QĐ-UBND về việc quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 23/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công...
285/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 02 năm 2016
284/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 07/2016
203/QĐ-BTTTT Ban hành danh mục văn bản quy phạm qpáp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phàn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015
245/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 05/2016
08/2016/TT-BQP Quy định về cung cấp, quản, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
03/2016/TT-BTTTT Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông
196/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 04/2016
149/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng thông rộng đến năm 2020
140/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 03/2016
143/QĐ-TTg Phê duyệt phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
06/2016/NĐ-CP Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
116/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 01 năm 2016
04/CT-BTTTT Về tăng cường quản lý và thức đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy cập internet băng rộng cố định mặt đất
105/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 02/2016
39/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 01/2016
2585/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 51/2015
137/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân
2581/BC-SVHTTDL Báo cáo năm 2015
2551/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 50/2015
2532/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 12 năm 2015
2514/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 49/2015
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE