Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
1420/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 32/2014 14/08/2017
1391/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 31/2014 14/08/2017
1290/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 30/2014 14/08/2017
1262/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 7 năm 2014 14/08/2017
1247/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 29/2014 14/08/2017
1212/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 28/2014 14/08/2017
1169/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 27/2014 14/08/2017
65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 14/08/2017
65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 14/08/2017
64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân 14/08/2017
1132/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 26/2014 14/08/2017
1111/QĐ-SVHTTDL Ban hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk 14/08/2017
1097/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 6 năm 2014 14/08/2017
1084/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 25/2014 14/08/2017
1054/BC-SVHTTDL Báo cáo 6 tháng năm 2014 14/08/2017
1032/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 24/2014 14/08/2017
74/2014/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo 14/08/2017
925/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 23/2014 14/08/2017
71/2014/TTLT-BTC-BNV Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước 14/08/2017
868/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 22/2014 14/08/2017
824/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 21/2014 14/08/2017
808/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 5 năm 2014 14/08/2017
780/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 20/2014 14/08/2017
745/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 19/2014 14/08/2017
01/TB-HĐXT Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức và thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập, kiểm tra sát hạch 14/08/2017
Danh sách niêm yết Danh sách niêm yết thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2014 14/08/2017
02/2014/TT-TTCP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền... 14/08/2017
617/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 16/2014 14/08/2017
570/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 15/2014 14/08/2017
517/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 14/2014 14/08/2017