Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
1888/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 42/2014
1835/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 41/2014
1803/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 40/2014
1760/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 9 năm 2014
1787/BC-SVHTTDL Báo cáo 9 tháng năm 2014
11/2014/TT-BVHTTDL Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
89/2014/NĐ-CP Quy định về xét tặng Danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
89/2014/NĐ-CP Quy định về xét tặng Danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
90/2014/NĐ-CP Về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
32/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Phần A Quy định mức khen thưởng và một số chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên thi đấu các giải thể thao, ban hành kèm Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của Uỷ...
1759/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 39/2014
1700/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 38/2014
53/2014/QĐ-TTg Về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính
1656/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 37/2014
36/2014/TT-BCA Quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
84/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
129/2014/TTLT-BTC-BNV Quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam
27/2014/TT-BCT Quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
07/2014/TT-BNV Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...
1569/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 35/2014
1555/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 8 năm 2014
124/2014/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào
120/2014/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính đối với quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
1524/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 34/2014
112/2014/TT-BTC Sửa dổi, bổ sung một số điều của thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh sổ xố
1481/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 33/2014
1420/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 32/2014
1391/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 31/2014
1290/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 30/2014
1262/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 7 năm 2014
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE