Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
1430/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 27/2015
1369/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 26/2015
1307/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 25/2015
1257/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 6 năm 2015
1240/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 24/2015
1123/BC-SVHTTDL Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015
15/2015/TT-BTTTT Sửa đổi một số quy định của thông tư số 18/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có...
1085/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 23/2015
1021/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 22/2015
981/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 21/2015
934/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 20/2015
938/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 5 năm 2015
841/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 18&19/2015
11/2015/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp
17/2015/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo...
811/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 17/2015
09/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia
742/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 16/2015
722/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 4 năm 2015
680/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 15/2015
26/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát...
645/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 14/2015
604/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 13/2015
2945/QĐ-BCT Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương ban hành hết hiệu lực thi hành
512/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 12/2015
07/2015/TT-BTTTT Quy định về kết nối viễn thông
2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện
467/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 10/2015
04/2015/TT-BTTTT Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHZ, 869-915 MHZ, 925-960 MHZ, 1710-1785 MHZ VÀ 1805-1880 MHZ
03/2015/TT-BTTTT Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE