Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
149/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 03/2015 14/08/2017
114/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 02/2015 14/08/2017
32/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thê cạnh tranh: điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm,... 14/08/2017
21/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 01/2015 14/08/2017
01/2015/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 14/08/2017
2407/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 14/08/2017
25/2014/TT-BTTTT Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ trung ương đến địa phương 14/08/2017
Quy hoạch kèm theo Quyết định sô 3156/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 14/08/2017
3156/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 14/08/2017
2397/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 52/2014 14/08/2017
2358/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 12 năm 2014 14/08/2017
2336/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 51/2014 14/08/2017
2294/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 50/2014 14/08/2017
21/2014/TT-BVHTTDL Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/08/2017
2274/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 49/2014 14/08/2017
2150/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 48/2014 14/08/2017
2119/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 11 năm 2014 14/08/2017
2118/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 47/2014 14/08/2017
40/2014/TT-BCA Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 14/08/2017
2057/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 46/2014 14/08/2017
2014/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 45/2014 14/08/2017
1935/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 44/2014 14/08/2017
1934/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 10 năm 2014 14/08/2017
1920/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 43/2014 14/08/2017
1888/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 42/2014 14/08/2017
1835/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 41/2014 14/08/2017
1803/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 40/2014 14/08/2017
1760/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 9 năm 2014 14/08/2017
1787/BC-SVHTTDL Báo cáo 9 tháng năm 2014 14/08/2017
11/2014/TT-BVHTTDL Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" 14/08/2017