Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
811/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 17/2015
09/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia
742/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 16/2015
722/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 4 năm 2015
680/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 15/2015
26/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát...
645/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 14/2015
604/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 13/2015
2945/QĐ-BCT Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương ban hành hết hiệu lực thi hành
512/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 12/2015
07/2015/TT-BTTTT Quy định về kết nối viễn thông
2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện
467/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 10/2015
04/2015/TT-BTTTT Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHZ, 869-915 MHZ, 925-960 MHZ, 1710-1785 MHZ VÀ 1805-1880 MHZ
03/2015/TT-BTTTT Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in
11/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
1364/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh năm 2015
351A/BC-SVHTTDL Báo cáo năm 2014
354/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 09/2015
342/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 2 năm 2015
298/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 06/2015
269/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 05/2015
221/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 04/2015
125/QĐ-BTTTT Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014
175/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 1 năm 2015
149/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 03/2015
114/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 02/2015
32/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thê cạnh tranh: điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm,...
21/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 01/2015
01/2015/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020