Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Văn bản số 7837/KH-UBND, ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh v/v Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh 06/10/2017
Văn bản số 4091/BVHTTDL, ngày 28/09/2017 của Bộ VHTTDL Hướng dẫn thực hiện đối với dịch vụ công trực tuyến của Bộ VHTTDL 06/10/2017
Quyết định số 2717/QĐ-UBND, ngày 29/09/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v Xếp hạng di tích cấp tỉnh di tích lịch sử Đền thờ Đức Thánh Trần, phường An Lạc,thị xã Buôn Hồ ,tỉnh Đắk Lắk 03/10/2017
Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND, ngày 29/09/2017 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh 03/10/2017
Văn bản số 3982/VHCS, ngày 20/09/2017 của Bộ VHTTDL Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ hội chọi trâu 27/09/2017
Quyết định số 2664/QĐ-UBND, ngày 26/09/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v ban hành kế hoạch Truyền thông, thông tin tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 27/09/2017
Nghị định số 109/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam 26/09/2017
Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND, ngày 19/09/2017 của UBND tỉnh Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 25/09/2017
Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND, ngày 19/09/2017 của UBND tỉnh QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn NS địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh 25/09/2017
Quyết định số 1373/QĐ-UBND, ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh ĐL Quy hoạch tổng thể phát triển TDTT 18/09/2017
Công văn số 6754/UBND-KGVX, ngày 28/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v thực hiện Quyết định số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ 15/09/2017
Công văn số 1615/SVHTTDL-QLDL, ngày 11/09/2017 của Sở VHTTDL Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành du lịch 12/09/2017
Luật số 22/2008/QH12 của Quốc hội LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 12/09/2017
Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội LUẬT VIÊN CHỨC 12/09/2017
Luật số 01/2011/QH13 của Quốc hội LUẬT LƯU TRỮ 12/09/2017
Luật số 80/2015/QH13 của Quốc hội LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 12/09/2017
Luật số 97/2015/QH13 của Quốc hội Luật Phí và lệ phí 12/09/2017
Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội Luật quản lý, sử dụng tài sản công 12/09/2017
Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 11/09/2017
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 01/9/2017 của Chính phủ Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 11/09/2017
Văn bản số 1583/SVHTTDL-QLVH, ngày 05/09/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017 06/09/2017
Công văn số 456/BTC, ngày 01/09/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật dân sự Tiếp tục triển khai cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Dân sự 05/09/2017
Quyết định số 2989/QĐ -BVHTTDL, ngày 02/08/2017 của Bộ VHTTDL QĐ phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ VHTTDL 05/09/2017
Quyết định số 2279/QĐ-UBND - 24/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Phê duyệt chỉ tiêu và KH tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, tp thuộc UBND tỉnh 29/08/2017
Thông báo số 179/TB-UBND - 25/08/2017 của UBND tỉnh v/v tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh Đăk Lăk 2017. 29/08/2017
Công văn số 1522/SVHTTDL-QLDSVH - 28/08/2017 của Sở VHTTDL Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh 28/08/2017
Báo cáo số 1527/BC-SVHTTDL - 28/08/2017 của Sở VHTTDL BC công tác VHTTDL tháng 8/2017 28/08/2017
Báo cáo số 1524/BC-SVHTTDL - 28/08/2017 của Sở VHTTDL BC tuần (21/8 - 27/8/2017) 28/08/2017
Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND - 26/06/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk QĐ sửa đổi BS một số điều của Quy định về công tác thi đua,khen thưởng của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 24/08/2017
Công điện số 04/CĐ-UBND - 23/08/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v đảm bảo trật tự ,an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc Khánh 2-9 24/08/2017