Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Gỡ bỏ hạn chế về việc tập trung đông người trong phòng, chống dịch COVID-19 Gỡ bỏ hạn chế về việc tập trung đông người trong phòng, chống dịch COVID-19 09/10/2020
Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/09/2020
Quyết định công nhận Khối trưởng, Khối Phó; Cụm trưởng, cụm Phó của Khối thi đua, cụm thi đua ngành VHTTDL 2020 Quyết định công nhận Khối trưởng, Khối Phó; Cụm trưởng, cụm Phó của Khối thi đua, cụm thi đua ngành VHTTDL 2020 21/01/2020
Quyết định số 1192/QĐ-TTg, ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lình vực văn hóa, thể thao Quyết định số 1192/QĐ-TTg, ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lình vực văn hóa, thể thao 05/08/2020
Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mô hình quản lý du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mô hình quản lý du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định mô hình quản lý du lịch cấp tỉnh Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định mô hình quản lý du lịch cấp tỉnh
Phiếu bổ sung Lý lịch cán bộ, công chức (Mẫu 4a-BNV/2007ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Phiếu bổ sung Lý lịch cán bộ, công chức (Mẫu 4a-BNV/2007ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Mẫu Phiếu bổ sung Lý lịch viên chức (mẫu HS03-VC-BN) Mẫu Phiếu bổ sung Lý lịch viên chức (mẫu HS03-VC-BN)
Mẫu Phiếu bổ sung Lý lịch cán bộ, Công chức (mẫu 4a) Mẫu Phiếu bổ sung Lý lịch cán bộ, Công chức (mẫu 4a)
Kế họach và Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020 Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020
Giấy mời số 2885/GM-SVHTTDL, ngày 26/12/2019 của Sở VHTTDL Giấy mời dự Hội nghị tổng kết Ngành VHTTDL năm 2019
Quyết định số 1513/QĐ-UBND, ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND...
Quyết định số 4036/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số 15/11/2019
Thông tư số 12/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, liên tịch ban hành 19/11/2019
Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy... 25/11/2019
Thông tư số 11/2019/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch 11/11/2019
Thông tư số 10/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ... 10/10/2019
Hướng dẫn tuyên truyền 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam Hướng dẫn tuyên truyền 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam 05/11/2019
Giấy mời số 2088/GM-SVHTTDL, ngày 25/9/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2019 (kèm tài liệu dự họp) 25/09/2019
Thông tư số 09/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 09/09/2019
Hướng dẫn số 94/HD-BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019) 29/08/2019
Thông tư số 07/2019/TT-BVHTTDL Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/08/2019
Thông tư số: 08/2019/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa 03/09/2019
Công văn số 593/VHCS-VNQC của Cục Văn hóa cơ sở v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vũ trường 30/08/2019
Công văn số 7019/UBND-TH - 27/08/2019 v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh uỷ 27/08/2019
Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND, ngày 30/07/2019 của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk 30/07/2019
Thông tư số 03/2019/TT-BVHTTDL, ngày 05/7/2019 của Bộ VHTTDL Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật cổ vật 05/07/2019
Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chín Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. 28/06/2019
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE