Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
158/2007/NĐ-CP Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức 14/08/2017
15/2007/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc quản lý, sử dụng, bảo tồn Voi nhà ở tỉnh Đắk Lắk. 14/08/2017
01/2007/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 14/08/2017
64/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức 14/08/2017
26/2006/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trong tình hình mới. 14/08/2017
25/2006/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Bảo tồn, phát huy Di sản văn hoá các dân tộc ở Đắk Lắk. 14/08/2017
04/NQ-TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 14/08/2017
13/2006/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh. 14/08/2017
55/2005/QH11 Luật phòng, chống tham nhũng 14/08/2017
05/2003/CT-UB Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác bảo vệ di sản văn hoá ở Đắk Lắk. 14/08/2017