Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
120/2014/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính đối với quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
112/2014/TT-BTC Sửa dổi, bổ sung một số điều của thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh sổ xố
65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
74/2014/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo
71/2014/TTLT-BTC-BNV Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
02/2014/TT-TTCP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền...
03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
44/2013/QH13 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
42/2013/QH13 Luật Tiếp công dân
39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
150/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công...
08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
1536/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
1448/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020
90/2013/NĐ-CP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
17/2013/TT-BTTTT Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã
18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
88/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập
78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập
72/2013/NĐ-CP Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
16/2013/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
47/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
26/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng
22/2013/TT-BTP Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội
02/2013/TT-BXD Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE