Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
124/2014/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào
120/2014/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính đối với quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
112/2014/TT-BTC Sửa dổi, bổ sung một số điều của thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh sổ xố
65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
74/2014/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo
71/2014/TTLT-BTC-BNV Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
02/2014/TT-TTCP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền...
03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
44/2013/QH13 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
42/2013/QH13 Luật Tiếp công dân
39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
150/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công...
08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
1536/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
1448/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020
90/2013/NĐ-CP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
17/2013/TT-BTTTT Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã
18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
88/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập
78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập
72/2013/NĐ-CP Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
16/2013/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
47/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
26/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng
22/2013/TT-BTP Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE