Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
163/2012/TTLT-BTC-BYT Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 – 2015 14/08/2017
40/2012/QĐ-TTg Về quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm 14/08/2017
76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo 14/08/2017
75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 14/08/2017
162/2012/TT-BTC Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 14/08/2017
161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 14/08/2017
159/2012/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật... 14/08/2017
72/2012/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật 14/08/2017
156/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường 14/08/2017
69/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Khoán 3, Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường 14/08/2017
149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu 14/08/2017
68/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng 14/08/2017
37/2012/QĐ-TTg Về việc thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 14/08/2017
36/2012/QĐ-TTg Ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng 14/08/2017
03/2012/TT-BXD Về việc công bố danh mục và mã HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu 14/08/2017
144/2012/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp 14/08/2017
64/2012/NĐ-CP Về cấp giấy phép xây dựng 14/08/2017
140/2012/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ... 14/08/2017
133/2012/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 14/08/2017
126/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên 14/08/2017
63/2012/NQ-HĐND Về bảo tồn, phát huy di sản - không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2015 14/08/2017
61/2012/NQ-HĐND Về xây dựng hệ thống Cộng tác viên thể dục thể thao xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2012-2015 14/08/2017
59/2012/NQ-HĐND Về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 14/08/2017
60/2012/NQ-HĐND Về phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2015 14/08/2017
58/2012/NQ-HĐND Về việc Quy dịnh chế độ đặc thù đối với Huấn luyện viên Thể thao thành tích cao và bồi dưỡng cho các lực lượng phục vụ giải 14/08/2017
50/2012/NQ-HĐND Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2012 14/08/2017
1373/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 14/08/2017
66/2012/NĐ-CP Quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 14/08/2017
629/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 14/08/2017
43/2011/NQ-HDND Phát triển Khoa học, Công nghệ giai đoạn 2011 - 2015 14/08/2017