Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
150/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công...
08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
1536/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
1448/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020
90/2013/NĐ-CP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
17/2013/TT-BTTTT Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã
18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
88/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập
78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập
72/2013/NĐ-CP Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
16/2013/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
47/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
26/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng
22/2013/TT-BTP Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội
02/2013/TT-BXD Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
147/QĐ-BTTTT Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Chương tình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015
95/QĐ-BTTTT Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành
04/2013/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020
02/2013/TT-BTTTT Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
03/2013/TT-BTTTT Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
06/2013/NĐ-CP Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
02/2013/NĐ-CP Quy định về công tác gia đình
56/2012/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công
55/2012/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận...
217/2012/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE