Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
71/2014/TTLT-BTC-BNV Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước 14/08/2017
02/2014/TT-TTCP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền... 14/08/2017
03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 14/08/2017
44/2013/QH13 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 14/08/2017
42/2013/QH13 Luật Tiếp công dân 14/08/2017
39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 14/08/2017
150/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công... 14/08/2017
08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 14/08/2017
1536/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN 14/08/2017
1448/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020 14/08/2017
90/2013/NĐ-CP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 14/08/2017
17/2013/TT-BTTTT Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã 14/08/2017
18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 14/08/2017
88/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam 14/08/2017
78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập 14/08/2017
78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập 14/08/2017
72/2013/NĐ-CP Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng 14/08/2017
16/2013/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 14/08/2017
59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 14/08/2017
59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 14/08/2017
47/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc 14/08/2017
26/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng 14/08/2017
22/2013/TT-BTP Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội 14/08/2017
02/2013/TT-BXD Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ 14/08/2017
08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính 14/08/2017
147/QĐ-BTTTT Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Chương tình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 14/08/2017
95/QĐ-BTTTT Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành 14/08/2017
04/2013/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020 14/08/2017
02/2013/TT-BTTTT Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng 14/08/2017
03/2013/TT-BTTTT Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu 14/08/2017