Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Thông tư số 12/2016/TT-BVHTTDL, ngày 05/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf
Nghị quyết số 103/NQ-CP, ngày 06/10/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọ
Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND, ngày 29/09/2017 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh
Nghị định số 109/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND, ngày 19/09/2017 của UBND tỉnh Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND, ngày 19/09/2017 của UBND tỉnh QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn NS địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 1373/QĐ-UBND, ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh ĐL Quy hoạch tổng thể phát triển TDTT
Luật số 22/2008/QH12 của Quốc hội LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội LUẬT VIÊN CHỨC
Luật số 01/2011/QH13 của Quốc hội LUẬT LƯU TRỮ
Luật số 80/2015/QH13 của Quốc hội LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Luật số 97/2015/QH13 của Quốc hội Luật Phí và lệ phí
Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 01/9/2017 của Chính phủ Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND - 26/06/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk QĐ sửa đổi BS một số điều của Quy định về công tác thi đua,khen thưởng của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015
Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, ngày 29/06/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk QĐ ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk
Nghị định số 173/2016/NĐ-CP, ngày 27/12/2016 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị định số 09/2017/NĐ-CP,ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Nghị định số 44/2017/NĐ-CP, ngày 4/4/2017 của Chính phủ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, ngày 24/4/2017 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nghị định số 99/2017/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, ngày 27/7/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Nghị định số 79/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng
Nghị định số 106/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
Nghị định số 28/2017/NĐ-CP, ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2013/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ...
Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk QĐ ban hành quy định phối hợp trong cập nhật dữ liệu,kiểm tra,xử lý,rà soát,HT hoá văn bản QPPL của HĐND,UBND trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL, ngày 05/7/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE