Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
04/2015/TT-BTTTT Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHZ, 869-915 MHZ, 925-960 MHZ, 1710-1785 MHZ VÀ 1805-1880 MHZ 14/08/2017
03/2015/TT-BTTTT Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in 14/08/2017
11/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 14/08/2017
1364/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh năm 2015 14/08/2017
125/QĐ-BTTTT Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 14/08/2017
32/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thê cạnh tranh: điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm,... 14/08/2017
01/2015/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 14/08/2017
2407/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 14/08/2017
25/2014/TT-BTTTT Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ trung ương đến địa phương 14/08/2017
Quy hoạch kèm theo Quyết định sô 3156/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 14/08/2017
3156/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 14/08/2017
21/2014/TT-BVHTTDL Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/08/2017
40/2014/TT-BCA Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 14/08/2017
11/2014/TT-BVHTTDL Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" 14/08/2017
89/2014/NĐ-CP Quy định về xét tặng Danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" 14/08/2017
89/2014/NĐ-CP Quy định về xét tặng Danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" 14/08/2017
90/2014/NĐ-CP Về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật 14/08/2017
53/2014/QĐ-TTg Về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính 14/08/2017
36/2014/TT-BCA Quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú 14/08/2017
84/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 14/08/2017
129/2014/TTLT-BTC-BNV Quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam 14/08/2017
27/2014/TT-BCT Quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 14/08/2017
07/2014/TT-BNV Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều... 14/08/2017
124/2014/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào 14/08/2017
120/2014/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính đối với quỹ đổi mới công nghệ quốc gia 14/08/2017
112/2014/TT-BTC Sửa dổi, bổ sung một số điều của thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh sổ xố 14/08/2017
65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 14/08/2017
65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 14/08/2017
64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân 14/08/2017
74/2014/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo 14/08/2017