Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Thông tư số 31/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bắn súng thể thao 05/10/2018
Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/10/2018
Nghị định số 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương 17/09/2018
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" 17/09/2018
Thông tư số 23/2018/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao 21/08/2018
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 31/08/2018
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 31/08/2018
Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương 31/08/2018
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 12/07/2018
Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ 16/07/2018
Nghị định số 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các... 20/07/2018
Thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-Cp của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm... 29/06/2018
Điều lệ của Bộ VHTTDL Điều lệ các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 26/04/2018
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương Trang Thông tin Điện tử Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin được thông tin toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 15/05/2018
Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ Trang Thông tin điện tử Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam...
Thông tư số 34/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 08/05/2018
Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/05/2018
Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/03/2018
Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn lặn biển thể thao giải trí 05/04/2018
Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn pa tin 03/04/2018
Thông tư số 19/2018/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn quần vợt 20/04/2018
Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/03/2018
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018
Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND... 16/04/2018
Thông tư số 07/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao 30/01/2018
Thông tư số 10/2018/TT-BVHTTDL Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness 31/01/2018
Thông tư số 16/2018/TT-BVHTTDL Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa đề kinh doanh đặt cược 14/03/2018
Thông tư số 15/2018/TT-BVHTTDL Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua chó đề kinh doanh đặt cược 14/03/2018
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE