Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
12/2009/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới.
103/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng
05/2009/NQ-HĐND Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xây dựng huyện Krông Păc thành huyện văn hoá, giai đoạn 2010 - 2012.
04/2009/NQ-HĐND Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xây dựng thí điểm Nhà Văn hoá xã khu vực III, xã biên giới giai đoạn 2010 - 2012.
21/NQ-CP Ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tha nhũng đến năm 2020
88/2008/TT-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch
158/2007/NĐ-CP Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
15/2007/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc quản lý, sử dụng, bảo tồn Voi nhà ở tỉnh Đắk Lắk.
01/2007/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
64/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức
26/2006/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trong tình hình mới.
25/2006/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc Bảo tồn, phát huy Di sản văn hoá các dân tộc ở Đắk Lắk.
04/NQ-TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
13/2006/CT-UBND Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh.
55/2005/QH11 Luật phòng, chống tham nhũng
05/2003/CT-UB Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác bảo vệ di sản văn hoá ở Đắk Lắk.
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE