Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
58/2012/NQ-HĐND Về việc Quy dịnh chế độ đặc thù đối với Huấn luyện viên Thể thao thành tích cao và bồi dưỡng cho các lực lượng phục vụ giải
50/2012/NQ-HĐND Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2012
1373/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
66/2012/NĐ-CP Quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
629/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
43/2011/NQ-HDND Phát triển Khoa học, Công nghệ giai đoạn 2011 - 2015
13/NQ-CP Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,hỗ trợ thị trường
225/QĐ-TCDL Ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai
31/2009/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2001/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU
01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
09/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
969/QD-UBND Phê duyệt Quy hoạch hoạt động Karaoke, vũ trường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2015
513/QD-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH”
513/QĐ-TTg Về việc phê duyệt dự án"Hoàn thiện,hiện đại hóa hồ sơ,bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"
37/2012_NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục,thể thao
450/QD-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2020
36/2012/ND-CP QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
419/QD-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP
53/2012/TT-BTC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CÁC CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH
27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
27/2012/ND-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG, HOÀN TRẢ CỦA VIÊN CHỨC
24/2012/ND-CP VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
710/QD-UBND Thành lập Ban chỉ đạo,Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4-năm 2013
703/QD-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk
700/QD-UBND VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
747/QD-BTC VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
47/2012/TTLT-BTC-BTP QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN
19/2012/ND-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
17/2012/ND-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
272/QD-TTg VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE