Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
298/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 06/2015
269/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 05/2015
221/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 04/2015
175/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 1 năm 2015
149/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 03/2015
114/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 02/2015
21/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 01/2015
2397/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 52/2014
2358/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 12 năm 2014
2336/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 51/2014
2294/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 50/2014
2274/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 49/2014
2150/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 48/2014
2119/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 11 năm 2014
2118/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 47/2014
2057/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 46/2014
2014/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 45/2014
1935/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 44/2014
1934/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 10 năm 2014
1920/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 43/2014
1888/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 42/2014
1835/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 41/2014
1803/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 40/2014
1760/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 9 năm 2014
1787/BC-SVHTTDL Báo cáo 9 tháng năm 2014
32/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Phần A Quy định mức khen thưởng và một số chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên thi đấu các giải thể thao, ban hành kèm Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của Uỷ...
1759/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 39/2014
1700/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 38/2014
1656/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 37/2014
1569/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 35/2014
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE