Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
1169/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 27/2014 14/08/2017
1132/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 26/2014 14/08/2017
1111/QĐ-SVHTTDL Ban hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk 14/08/2017
1097/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 6 năm 2014 14/08/2017
1084/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 25/2014 14/08/2017
1054/BC-SVHTTDL Báo cáo 6 tháng năm 2014 14/08/2017
1032/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 24/2014 14/08/2017
925/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 23/2014 14/08/2017
868/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 22/2014 14/08/2017
824/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 21/2014 14/08/2017
808/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 5 năm 2014 14/08/2017
780/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 20/2014 14/08/2017
745/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 19/2014 14/08/2017
01/TB-HĐXT Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức và thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập, kiểm tra sát hạch 14/08/2017
Danh sách niêm yết Danh sách niêm yết thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2014 14/08/2017
617/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 16/2014 14/08/2017
570/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 15/2014 14/08/2017
517/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 14/2014 14/08/2017
667/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 17/2014 14/08/2017
314/BC-SVHTTDL Báo cáo Quý I năm 2014 14/08/2017
458/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 13/2014 14/08/2017
424/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 3 năm 2014 14/08/2017
423/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 12/2014 14/08/2017
372/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 11/2014 14/08/2017
345/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 10/2014 14/08/2017
134/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 04/2014 14/08/2017
228/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 2 năm 2014 14/08/2017
220/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 08/2014 14/08/2017
182/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 07/2014 14/08/2017
119/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 1 năm 2014 14/08/2017