Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
2336/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 51/2014 14/08/2017
2294/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 50/2014 14/08/2017
2274/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 49/2014 14/08/2017
2150/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 48/2014 14/08/2017
2119/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 11 năm 2014 14/08/2017
2118/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 47/2014 14/08/2017
2057/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 46/2014 14/08/2017
2014/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 45/2014 14/08/2017
1935/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 44/2014 14/08/2017
1934/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 10 năm 2014 14/08/2017
1920/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 43/2014 14/08/2017
1888/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 42/2014 14/08/2017
1835/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 41/2014 14/08/2017
1803/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 40/2014 14/08/2017
1760/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 9 năm 2014 14/08/2017
1787/BC-SVHTTDL Báo cáo 9 tháng năm 2014 14/08/2017
32/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Phần A Quy định mức khen thưởng và một số chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên thi đấu các giải thể thao, ban hành kèm Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của Uỷ... 14/08/2017
1759/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 39/2014 14/08/2017
1700/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 38/2014 14/08/2017
1656/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 37/2014 14/08/2017
1569/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 35/2014 14/08/2017
1555/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 8 năm 2014 14/08/2017
1524/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 34/2014 14/08/2017
1481/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 33/2014 14/08/2017
1420/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 32/2014 14/08/2017
1391/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 31/2014 14/08/2017
1290/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 30/2014 14/08/2017
1262/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 7 năm 2014 14/08/2017
1247/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 29/2014 14/08/2017
1212/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 28/2014 14/08/2017