Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
1220/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 23/2016 14/08/2017
1158/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 22/2016 14/08/2017
1104/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 21/2016 14/08/2017
1039/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 05 năm 2016 14/08/2017
1038/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 20/2016 14/08/2017
998/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 19/2016 14/08/2017
840/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 18/2016 14/08/2017
798/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 17/2016 14/08/2017
753/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 04 năm 2016 14/08/2017
747/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 16/2016 14/08/2017
694/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 15/2016 14/08/2017
659/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 14/2016 14/08/2017
584/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 13/2016 14/08/2017
534/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 12/2016 14/08/2017
506/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 11/2016 14/08/2017
507/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 03 năm 2016 14/08/2017
405/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 10/2016 14/08/2017
402/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 09/2016 14/08/2017
373/PĐTĐ-SVHTTDL Thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2016 14/08/2017
341/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 08/2016 14/08/2017
285/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 02 năm 2016 14/08/2017
284/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 07/2016 14/08/2017
245/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 05/2016 14/08/2017
196/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 04/2016 14/08/2017
140/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 03/2016 14/08/2017
116/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 01 năm 2016 14/08/2017
105/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 02/2016 14/08/2017
39/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 01/2016 14/08/2017
2585/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 51/2015 14/08/2017
2581/BC-SVHTTDL Báo cáo năm 2015 14/08/2017