Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
Quyết định 1501/QĐ-UBND, ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc công bố chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2016 04/08/2017
Quyết định số 1801/QĐ-UBND, ngày 20/07/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị 25/07/2017
Công văn số 3060/BVHTTDL -KHTC, ngày 19/07/2017 của Bộ VHTTDL HD xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành VHTTDL và dự toán NSNN năm 2018 25/07/2017
Công văn 5455/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đắk Lắk Thực hiện Quyết định 936/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ 25/07/2017
BC số 163/BC-UBND, ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và những công tác trọng tâm chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2017 12/07/2017
Quyết định 1276/QĐ-UBND, ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Thành lập Ban Tổ chức địa phương và các Tiểu ban giúp việc Hội thi Thể thao dân tộc thiếu số toàn quốc khu vực II tại Đắk Lắk 03/06/2017
Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về nâng cao kỷ luật, kỷ cương , đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của CBCC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương 04/05/2017
Bổ sung Quy định 10 Bổ sung Quy định 10 04/05/2017
QĐ- phê duyệt kịch bản chi tiết Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 QĐ- phê duyệt kịch bản chi tiết Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 13/02/2017
CV so 67 của Sở Thông tin Truyền thông về tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành CV so 67 của Sở Thông tin Truyền thông về tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành 10/02/2017
TB-kết luận của Trưởng Tiểu ban Lễ tân hậu cần tại buổi làm việc với các đơn vị lưu trú TB-kết luận của Trưởng Tiểu ban Lễ tân hậu cần tại buổi làm việc với các đơn vị lưu trú 04/02/2017
KH-tổ chức phục dựng nghi thức, nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên gắn với diễn tấu Cồng chiêng KH-tổ chức phục dựng nghi thức, nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên gắn với diễn tấu Cồng chiêng 04/02/2017
QD-ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc BCĐ cải cách hành chính của tỉnh QD-ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc BCĐ cải cách hành chính của tỉnh 03/02/2017
QD-thành lập Tiểu ban Nội dung Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 QD-thành lập Tiểu ban Nội dung Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 03/02/2017
QD-thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 QD-thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 03/02/2017
QD-ban hành quy định quản lý, sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của cq NN trên địa bàn tỉnh. QD-ban hành quy định quản lý, sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của cq NN trên địa bàn tỉnh. 03/02/2017
QD-thanh lap BCĐ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017 QD-thanh lap BCĐ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017 03/02/2017
HD tuyên truyền Lễ hội Cà phê và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 HD tuyên truyền Lễ hội Cà phê và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 03/02/2017
TB ket luan cuoc hop ra soat cac noi dung Le hoi ca phê và Liên hoan VHCCTN 2017 TB ket luan cuoc hop ra soat cac noi dung Le hoi ca phê và Liên hoan VHCCTN 2017 03/02/2017
Chỉ thị về phát động phong trào thi đua năm 2017 Chỉ thị về phát động phong trào thi đua năm 2017 03/02/2017
KH xuất bản ấn phẩm phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 KH xuất bản ấn phẩm phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 03/02/2017
KH tổ chức cuộc thi Ảnh nghệ thuật KH tổ chức cuộc thi Ảnh nghệ thuật 24/01/2017
Đề án chi tiết Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017 Đề án chi tiết Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017 19/01/2017
thu tuc hanh chinh thu tuc hanh chinh 19/01/2017
2483/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 46/2016 14/08/2017
2432/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 45/2016 14/08/2017
2352/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 44/2016 14/08/2017
2283/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 43/2016 14/08/2017
2225/BC - SVHTTDL Báo cáo tháng 09 năm 2016 14/08/2017
2217/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 42/2016 14/08/2017