Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
1893/TB-SVHTTDL Một số nhiệm vụ đã thực hiện trong tuần (14/10 – 20/10/2011). 14/08/2017
1892/BC-SVHTTDL Công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch tháng 10 năm 2011 14/08/2017
1879/BC-SVHTTDL Công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuần 42(từ ngày 14/10 – 20/10/2011) 14/08/2017
Ban hành kèm theo Quyết định số: 2506/QĐ-UBND ngày 28 tháng 09 năm 2011 Kế hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015 14/08/2017
531/QĐ-SVHTTDL V/v khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao cấp khu vực và quốc gia năm 2010. 14/08/2017
440/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quý I năm 2011 14/08/2017
604/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 14/08/2017
603/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015 14/08/2017
333/SVHTTDL-VP V/v xét tặng Kỷ niệm chương năm 2011 14/08/2017
334/SVHTTDL-VP đăng ký thi đua năm 2011 14/08/2017
162/CĐ-TTg Công điện của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác quản lý và tổ chức lễ hội. 14/08/2017
337/BVHTTDL-PC Xác định đối tượng được phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường 14/08/2017
252/CTPH-BVHTTDL-UBDT Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi giai đoạn 2011 - 2015 14/08/2017
65/QĐ-SVHTTDL V/v khen thưởng thành tích xuất sắc cho các cá nhân thuộc Đoàn Truyền thống thuộc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Dân ca Nghệ An. 14/08/2017