Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
2200/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
2199/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 -2015
1813/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 9 năm 2012
1812/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 38/2012
1673/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 37/2012
1612/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 36/2012
32/2012/QĐ-UBND Về việc quy định một số chế độ cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu
1574/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 35/2012
1543/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 34/2012
1519/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 8 năm 2012
1499/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 33/2012
1449/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 32/2012
1382/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 31/2012
1327/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 30/2012
1260/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 29/2012
1259/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 7 năm 2012
1214/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 28/2012
1179/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2012
1175/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 27/2012
1128/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 26/2012
Ban hành kèm theo Quyết định số: 1373/QĐ-UBND, ngày 27/06/2012 của UBND tỉnh Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1078/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 6 năm 2012
1083/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 25/2012
1023/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 24/2012
51/TTr-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2200/QĐ-UBND Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
971/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 23/2012
859/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 22/2012
815/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 21/2012
779/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 5 năm 2012
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE