Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
1260/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 29/2012
1259/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 7 năm 2012
1214/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 28/2012
1179/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2012
1175/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 27/2012
1128/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 26/2012
Ban hành kèm theo Quyết định số: 1373/QĐ-UBND, ngày 27/06/2012 của UBND tỉnh Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1078/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 6 năm 2012
1083/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 25/2012
1023/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 24/2012
51/TTr-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2200/QĐ-UBND Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
971/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 23/2012
859/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 22/2012
815/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 21/2012
779/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 5 năm 2012
754/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 20/2012
717/TTr-SVHTTDL Về việc đề nghị công bố thủ tục bãi bỏ và thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Đắk Lắk
Số:701/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 19/2012
597/SVHTTDL-VP Hướng dẫn Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ năm 2012
Số: 664/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 18/2012
Số: 638/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 17/2012.
Số: 621/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tháng 4/2012.
Số: 507/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 14/2012.
Số: 492/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 14/2012
Số: 467/TB-SVHTTDL Thông báo giao ban tuần 13/2012.
451/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 13-2012
421/TB-SVHTTDL Thông báo Giao ban Tuần 12-2012
400/BC-SVHTTDL Báo cáo Tuần 12-2012
399/BC-SVHTTDL Báo cáo Tháng 3-2012
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE