Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
1913/QĐ-SVHTTDL Về việc ban hành Quy định thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức
1889/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 42/2013
1866/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 41/2013
1791/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 40/2013
1759/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 39/2013
1728/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 09 năm 2013
1727/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 38/2013
1676/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 37/2013
1631/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 36/2013
1612/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 35/2013
1580/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 08 năm 2013
1576/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 34/2013
1528/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 33/2013
1497/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 32/2013
1437/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 31/2013
1406/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 30/2013
1392/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 07 năm 2013
1379/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 29/2013
1321/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 28/2013
1268/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 27/2013
1224/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 26/2013
1185/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 25/2013
1188/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 06 năm 2013
1104/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 23/2013
1137/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 24/2013
1050/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 22/2013
994/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 21/2013
907/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 05 năm 2013
888/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 20/2013
848/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 19/2013
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE