Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
1321/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 28/2013
1268/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 27/2013
1224/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 26/2013
1185/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 25/2013
1188/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 06 năm 2013
1104/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 23/2013
1137/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 24/2013
1050/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 22/2013
994/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 21/2013
907/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 05 năm 2013
888/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 20/2013
848/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 19/2013
797/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 18/2013
763/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 17/2013
713/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 16/2013
657/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 15/2013
618/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 14/2013
158/STTTT-CNTT V/v tăng cường công tác bảo mật trong việc sử dụng thư điện tử của tỉnh
555/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 13/2013
505/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 03 năm 2013
504/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 12/2013
508/BC-SVHTTDL Báo cáo quý I năm 2013
468/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 11/2013
22-CT_TU Về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
434/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 10/2013
394/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 09/2013
287/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 09/2014
334/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 08/2013
333/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 02 năm 2013
299/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 06/2013
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE