Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
667/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 17/2014
314/BC-SVHTTDL Báo cáo Quý I năm 2014
458/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 13/2014
424/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 3 năm 2014
423/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 12/2014
372/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 11/2014
345/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 10/2014
134/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 04/2014
228/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 2 năm 2014
220/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 08/2014
182/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 07/2014
119/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 1 năm 2014
97/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 03/2014
09/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 01/2014
2444/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 52/2013
2414/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 12 năm 2013
2393/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 51/2013
2338/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 50/2013
2294/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 49/2013
2190/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 48/2013
2189/BC-SVHTTDL Báo cáo năm 2013
2159/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 11 năm 2013
2152/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 47/2013
2102/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 46/2013
2057/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 45/2013
2006/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 44/2013
1960/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 10 năm 2013
1951/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 43/2013
1913/QĐ-SVHTTDL Về việc ban hành Quy định thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức
1889/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 42/2013