Tên Nội dung Ngày ban hành Tài liệu
97/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 03/2014 14/08/2017
09/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 01/2014 14/08/2017
2444/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 52/2013 14/08/2017
2414/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 12 năm 2013 14/08/2017
2393/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 51/2013 14/08/2017
2338/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 50/2013 14/08/2017
2294/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 49/2013 14/08/2017
2190/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 48/2013 14/08/2017
2189/BC-SVHTTDL Báo cáo năm 2013 14/08/2017
2159/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 11 năm 2013 14/08/2017
2152/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 47/2013 14/08/2017
2102/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 46/2013 14/08/2017
2057/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 45/2013 14/08/2017
2006/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 44/2013 14/08/2017
1960/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 10 năm 2013 14/08/2017
1951/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 43/2013 14/08/2017
1913/QĐ-SVHTTDL Về việc ban hành Quy định thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức 14/08/2017
1889/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 42/2013 14/08/2017
1866/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 41/2013 14/08/2017
1791/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 40/2013 14/08/2017
1759/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 39/2013 14/08/2017
1728/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 09 năm 2013 14/08/2017
1727/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 38/2013 14/08/2017
1676/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 37/2013 14/08/2017
1631/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 36/2013 14/08/2017
1612/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 35/2013 14/08/2017
1580/BC-SVHTTDL Báo cáo tháng 08 năm 2013 14/08/2017
1576/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 34/2013 14/08/2017
1528/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 33/2013 14/08/2017
1497/BC-SVHTTDL Báo cáo công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần 32/2013 14/08/2017