Tăng cường kiểm tra hoạt động của các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt ở các địa điểm có tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện

Cập nhật lúc: 13:12 02/05/2018

Đó là một nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 3164/UBND-KGVX, ngày 23/4/2018 về việc chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để chấn chỉnh tình trạng một số tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình hội nghị, hội thảo, sự kiện,… để đào tạo các “kỹ năng” giao tiếp xã hội, kinh doanh; giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có tính chất đa cấp tại các khách sạn hoặc thuê hội trường ở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh,… nhưng không đăng ký hoặc không được cơ quan chức năng cho phép.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo; Sở Công thương thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục cấp phép tổ chức hội thảo, bán hàng, giới thiệu sản phẩm của các tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp khi đã hội đủ các thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra hoạt động của các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở các địa điểm có tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện để giới thiệu sản phẩm, tiến hành hoạt động kinh doanh đa cấp; Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên phối hợp kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện các chương trình hội nghị, hội thảo, sự kiện, đào tạo… của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh không đúng với nội dung đăng ký và trái với quy định của pháp luật, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng quy định; Sở Thông tin và Truyền thông định hướng tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân đề cao cảnh giác và thực hiện tốt hơn công tác phòng ngừa, không bị lợi dụng hoặc lôi kéo tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người và thực hiện những việc làm trái quy định của pháp luật;… Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề cao cảnh giác, không bị lôi kéo tham dự các chương trình hội nghị, hội thảo, sự kiện, đào tạo trái phép trên./.

Nguyên Phương