Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Cập nhật lúc: 22:06 15/08/2019

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí H’Jim Kdoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào chủ trì hội nghị.

 

Trong sáu tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh luôn phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết, đồng thuận với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực, an ninh chính trị, an toàn xã hội được bảo đảm; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh được tập trung triển khai thực hiện một cách hiệu quả.   Phong trào ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, việc bình xét các danh hiệu văn hóa từng bước đi vào thực chất hơn.

 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” triển khai gắn với Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh đạt tỷ lệ 83,76% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 75% thôn, buôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; tính đến nay toàn tỉnh có 28/152 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 14/32 phường, thị trấn được công nhận “Danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị”; toàn tỉnh có 1.628/1.765 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa...

Phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong Nhân dân được phát triển mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở; Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công 10 giải thể thao các cấp, thu hút hàng ngàn vận động viên và đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia cổ vũ. Thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được Nhân dân trên khắp địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia. Đến nay số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên (Đạt tỷ lệ 29%).

Cuộc vận động đã có sức hút và lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân trong xã hội, góp phần to lớn trong việc phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương phép nước, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, theo hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư; góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị ở cơ sở; mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân ngày càng được gắn bó, củng cố và tăng cường vững chắc

Hội nghị đã đề ra pương hướng, mục tiêu 6 tháng cuối năm đó là: có 80 % trở lên hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 70 % trở lên thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; 92 % trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 17 % trở lên xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 41 % phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị....