UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật lúc: 15:59 15/09/2017

Ngày 11/8/2017, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên “Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một của điện tử liên thông của tỉnh” và gửi, nhận văn bản điện tử trong công tác cải cách hành chính.

Theo đó, yêu cầu Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục  quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh thông qua các văn bản. Kể từ 10/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi thường xuyên, tổng hợp số liệu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị qua hệ thống iGate và số liệu, tình hình gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống iDesk đã triển khai. Báo cáo, đề xuât UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh để chỉ đạo, phê bình, xử lý đối với cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện chưa tốt làm ảnh hưởng đến mục tiêu, chất lượng cải cách hành chính của tỉnh. Sở Nội vụ theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, việc đăng tải văn bản xin lỗi người dân về hồ sơ giải quyết quá hạn trên hệ thống iGate của tỉnh trên mạng tại địa chỉ motcua.daklak.gov.vn; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra đột xuất thực hiện của các cơ quan nếu cần và tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo theo nhiệm vụ được giao.

 

Nhị Bình