Tăng cường thực hiện Chương trình Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời.

Cập nhật lúc: 10:55 01/11/2017

Ngày 26/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8490/UBND-TH v/v thực hiện chương trình Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời

Theo đó, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khi được mời tham gia Chương trình nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sắp xếp thời gian để tham dự Chương trình, không được ủy quyền cho cấp Phó đi thay và phải chuẩn bị chu đáo nội dung có liên quan để tham gia Chương trình đồng thời để đảm bảo Chương trình được thực hiện  thành công, hạn chế sự bị động của người tham dự, làm ảnh hưởng đến chất lượng Chương trình, trong thời gian tới yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình 06 tháng và hàng năm; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các đơn vị có liên quan, nghiên cứu tăng thời lượng phát sóng Chương trình để phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và phù hợp với điều kiện thực tế; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao nhất./.

 

 

Quang Long