Đắk Lắk đẩy mạnh cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

Cập nhật lúc: 07:56 19/10/2021

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản số 10162/UBND-KSTTHC về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn; cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Văn bản nêu rõ, hiện nay việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của một số sở, ngành, địa phương còn tình trạng nhiều hồ sơ giải quyết quá hạn (tính đến ngày 14/9/2021 toàn tỉnh có 3.450 hồ sơ giải quyết quá hạn), không có văn bản xin lỗi khi giải quyết quá hạn (tính đến ngày 14/9/2021 có 435 hồ sơ quá hạn không có văn bản xin lỗi); việc cập nhật thông tin hồ sơ TTHC và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh (iGate) trong giải quyết TTHC tại cấp huyện, cấp xã chưa được triệt để, tỷ lệ còn thấp.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: (1) Phê bình Chủ tịch UBND các huyện do chỉ đạo, triển khai thực hiện chưa tốt, chưa nghiêm túc việc cập nhật hồ sơ TTHC lên hệ thống iGate, thực hiện không tốt theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2021 (100% hồ sơ TTHC phải được cập nhật lên hệ thống iGate); yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố nêu trên chỉ đạo, chấn chỉnh và triển khai quyết liệt trong thời gian tới, tránh để làm mất điểm chỉ số thành phần cải cách hành chính, ảnh hưởng đến kết quả chấm điểm cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021. (2) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành thực hiện: - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, chất lượng giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị; thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa về việc chấp hành thời gian làm việc, các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, quy chế văn hóa công sở, nội quy của cơ quan; tiến độ xử lý công việc được giao, thái độ, tác phong, giao tiếp, ứng xử…; đồng thời, xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi trái quy định pháp luật trong giải quyết TTHC, như: Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết TTHC hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân; ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hóa công sở; đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan trong quá trình giải quyết TTHC; trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xin lỗi, cách thức xin lỗi, thông báo cho người dân biết khi hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn (việc thông báo phải thực hiện trước ngày hẹn trả kết quả); việc báo cáo, niêm yết, công khai hồ sơ giải quyết trễ hạn, văn bản xin lỗi… tại Bộ phận Một cửa và trên Trang thông tin điện tử. Thường xuyên rà soát, cập nhật, niêm yết, công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị và tại Bộ phận Một cửa theo đúng quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. (3) Giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc giải quyết TTHC; việc xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn; việc cập nhật thông tin hồ sơ TTHC lên hệ thống iGate; việc niêm yết, công khai TTHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý đối với cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt; đồng thời, biểu dương, khen thưởng đối với đơn vị, địa phương thực hiện tốt.

Duy Hà