260 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018

Đó chính là nội dung vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3485/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường do cấp tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018.

Quy định mới về Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Đó chính là nội dung vừa được UBND tỉnh thôgn qua tại Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND, ngày 16/11/2018 về ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

Hàng loạt Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục được ban hành

​Bộ Văn hóa, Thể thao và Dịch vừa ban hành một số Thông tư liên quan đến lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, gồm: Thông tư số 23/2018/TT-BVHTTDL, ngày 21/8/2018 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh

Năm 2018, các tỉnh Tây Nguyên sẽ được nhận 01 Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa có văn bản số 658/NTBD-VP, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành, phố về hướng dẫn bình xét khen thưởng chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn năm 2018.

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đó chính là nội dung tại Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018.

Bổ sung đối tượng tinh giản biên chế

Đó chính là nội dung vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Triển khai Nghị quyết ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc pham vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 6586/UBND-KT về triển khai Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc pham vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk.

Xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên vi phạm

Theo đó, trên cơ sở Công văn số 2249-CV/TU ngày 22/6/2018 của Tỉnh ủy về việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên vi phạm, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 5332/UBND-TH, gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức chính trị - xã hội; Các doanh nghiệp Nhà nước.

Lấy ý kiến góp ý về Thể lệ Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013 – 2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013 – 2018 về việc lấy ý kiến của công chúng về Thể lệ Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013 – 2018.

Hướng dẫn các quy định về công tác văn thư, lưu trữ

UBND tỉnh vừa có văn bản số 4535/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ.

Giao nhiệm vụ cụm, khối thi đua năm 2018

Đó chính là nội dung vừa được UBND tỉnh thông báo tại văn bản số 124/TB-UBND.

Đẩy mạnh công tác quản lý trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trên cơ sở Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 3/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản 756/SVHTTDL-KHTC về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh.

Sẽ bị phạt đến 5 triệu đồng nếu tẩy xóa chứng từ kế toán

Đó chính là nội dung được quy định tại Nghị định số 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 5094/UBND-TH, ngày 19/4/2018.

Thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng

Đó chính là nội dung Thông tư 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước vừa được ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE