Xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên vi phạm

Cập nhật lúc: 13:35 03/07/2018

Theo đó, trên cơ sở Công văn số 2249-CV/TU ngày 22/6/2018 của Tỉnh ủy về việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên vi phạm, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 5332/UBND-TH, gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức chính trị - xã hội; Các doanh nghiệp Nhà nước.

Tại văn bản Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị: Một là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu, quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát..., kịp thời phát hiện vi phạm của cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc thẩm quyền quản lý và chủ động xem xét, xử lý kỷ luật, đảm bảo đồng bộ, kịp thời giữa Đảng, cơ quan, đoàn thể theo đúng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Quy định số 30-QĐ/TW ngày 27/6/2016 về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Việc phát hiện, xử lý cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên là trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ tổ chức đoàn thể và các quy định có liên quan; không chờ khi có kỷ luật Đảng mới tiến hành kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính. Trường hợp vi phạm của cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã rõ, được các cơ quan chức năng kết luận thì tiến hành đồng thời các quy trình xem xét, kỷ luật về Đảng, hành chính, đoàn thể. Trường hợp một trong các cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc đoàn thể xem xét, kỷ luật trước thì đồng thời báo cáo cho cơ quan, đơn vị liên quan được biết và phối hợp thực hiện. Trường hợp cán bộ, công chức là đảng viên do cấp ủy cùng cấp hoặc cấp trên quản lý bị kỷ luật về chính quyền, đoàn thể đến mức cách chức thì trước khi quớêt định kỷ luật phải báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy biết; trường hợp kỷ luật từ cảnh cáo trở xuống thì chủ động quyết định và báo cho các cơ quan liên quan được biết. Hai là về thời hiệu xử lý kỷ luật: Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, đảng viên, hội viên phải thực hiện đúng quy định về thời hiệu kỷ luật; về quan điểm là xử lý đồng bộ, kịp thời, đảm bảo thời hiệu theo quy định hiện hành của Nhà nước (nếu kỷ luật về hành chính), theo Điều lệ của tổ chức, đoàn thể (nếu kỷ luật về đoàn thể).

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động rà soát, theo dõi và kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành./.

Nhị Bình