Tuyển dụng công chức năm 2017

Cập nhật lúc: 21:06 30/10/2017

Nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo, triển khai và thực hiện việc tuvền dụng công chức, ngày 24/10/2017 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 8426/KH-UBND về nội dung và tiến độ thời gian triển khai tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017. Theo đó, Kế hoạch này sẽ thay thế Kế hoạch số 4804/KH-UBND ngày 22/6/2017, cụ thể như sau:

Về thời gian và tiến độ thực hiện

- Thực hiện việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển: Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 14/11/2017

- Các thí sinh nộp vào vị trí việc làm có người trúng tuyển tiếp nhận không qua thi tuyển thực hiện điều chỉnh vào vị trí việc làm khác có nhu cầu về chuyên ngành đào tạo phù hợp: Từ ngày 15/11/2017 đến ngày 20/11/2017.

- Phê duyệt và thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Website Sở Nội vụ và niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương: Ngày 21/11/2017.

- UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát kỳ thi: Ngày 22/11/2017

- Họp Hội đồng tuyển dụng và các Ban để triển khai nhiệm vụ - lần 1; Thông báo phạm vi nội dung ôn tập: Ngày 23/11/2017

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập Tổ thư ký, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi và Tổ in sao đề thi: Ngày 24/11/2017

- UBND tỉnh ban hành quyết định tổ chức kỳ thi; Gửi Thông báo triệu tập dự thi cho thí sinh có đủ điều kiện: Ngày 27/11/2017

- Họp Hội đồng tuyển dụng - lần 2; (Báo cáo kết quả trỉến khai các nội dung, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ kỳ thi); Các Ban giúp việc báo cáo kết qủa triển khai các nội dung liên quan: Ngày 01/12/2017

- Niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh tại địa điểm thi: Ngày 15/12/2017

Về tổ chức thi tuyển

- Khai mạc kỳ thi (7h30' ngày 16/12); Họp ban coi thi: Từ ngày 16/12/2017 đen ngày 17/12/2017

- Thi viết môn kiến thức chung: Sáng ngày 16/12/2017

- Thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành: Chiều ngày 16/12/2017

- Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành: Sáng ngày 17/12/2017

- Thi viết môn ngoại ngữ và thi trắc nghiệm môn tin học: Chiều ngày 17/12/2017

- Cắt phách, tổ chức chấm thi: Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 31/12/2017

- Ghép phách và tổng hợp kết quả thi: Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 10/01/2018

- Họp Hội đồng tuyển dụng - lần 3 (để xét duyệt kết quả thi tuyển): Ngày 12/01/2018

- Quyết định công nhận kết quả thi tuyển: Ngày15/01/2018

- Thông báo trên Website Sở Nội vụ, Cổng thông tin điện tử tỉnh và niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương; Gửi thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển: Ngày 17/01/2018

- Ban hành và công bố Quy chế phúc khảo, nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 17/01/2018 dến ngày 31/01/2018

- Phê duyệt và công bố danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo: Ngày 06/02/2018

- Thành lập Ban phúc khảo: Ngày 10/02/2018

- Cắt phách và chấm thi phúc khảo: Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 09/3/2018

- Tổng hợp kết quả chấm phúc khảo, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và thông báo cho người có đơn phúc khảo: Ngày 16/3/2018

- Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức: Ngày 20/3/2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương; các thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức; các Ban, Tổ Thư ký giúp việc của Hội đồng tuyển dụng triển khai thực hiện./.

 

 

 

NB