Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”

Cập nhật lúc: 15:21 29/10/2017

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”.

Theo Kế hoạch, đối tượng thực hiện là tập thể, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phụ  nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh; các tổ hợp tác/hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp; các sở/ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện Kế hoạch.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Kế hoạch đến cuối năm 2025 có ít nhất 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các sở, ngành tham gia triển khai Kế hoạch được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 70% trở lên hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ ít nhất 1.200 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; phối hợp, hỗ trợ thành lập ít nhất 08 hợp tác xã/tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; ít nhất 20 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vân, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Có 04 nội dung và giải pháp được Kế hoạch đề ra, gồm: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế; hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo phát triển kinh doanh và khởi nghiệp; nghiên cứu, đánh giá, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực thực hiện Kế hoạch.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định, lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai của các sở, ngành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch.

 

Thụy Phương