Triển khai Nghị quyết ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc pham vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk.

Cập nhật lúc: 13:35 13/08/2018

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 6586/UBND-KT về triển khai Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc pham vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 sẽ thay thế Nghị quyết số 26/2010/NỌ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đề thực hiện có hiệu quả và thành công Nghị quyết, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung: Một là nghiên cứu, tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện đầy đủ nội dung quy định tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh đến từng cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản công theo đúng quy định. Tài sản công phải được đầu tư, trang bị và sử dụng đúng mục đích đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ, bảo đảm công bằng, hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí; việc quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện công khai minh bạch; mọi hanh vi vi phạm về phân cấp thẩm quyền quản lý phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Hai là về thẩm quyền phân cấp quản lý tài sản công: Ngoài những nội dung đã được phân cấp theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh, thì việc quản lý, sử dụng tài sản công phải được thực theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

Ngoài ra, tại văn bản, UBND tỉnh giao Sở Tài chính căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết nêu trên và các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công./.

Minh Long