Triển khai Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Cập nhật lúc: 14:31 26/03/2019

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2297/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo đó, các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị nêu trên triển khai thực hiện; theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh động viên, khen thưởng kịp thời đối với người tố cáo đảm bảo đúng quy định, góp phần tạo động lực, khuyến khích người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để lộ lọt thông tin, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người tố cáo.

Chỉ thị nêu rõ: Để phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số chủ trương, quy định có liên quan đến việc bảo vệ người tố cáo và đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế như tình trạng để lộ lọt thông tin của người tố cáo; việc biểu dương, khen thưởng người tố cáo đúng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc bảo vệ người tố cáo chưa được quan tâm đúng mức; cán bộ, đảng viên và người dân còn chưa an tâm, ngại đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên vi phạm...Những hạn chế, bất cập nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu ở một số nơi chưa quan tâm đến công tác này. Bên cạnh đó, những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa hoàn thiện, thiếu cụ thể. Công tác giải quyết tố cáo trong một số trường hợp còn để kéo dài, có nơi còn biểu hiện bao che người bị tố cáo. Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra phát hiện, xử lý hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và những vi phạm quy định về bảo vệ người tố cáo chưa được coi trọng, trong khi những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo ngày càng tinh vi, khó phát hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh yêu cầu: Một là các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng trong công tác lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi đứng ra tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... cần xác định rõ việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các cơ quan chức năng ở các cấp. Hai là tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với công tác bảo vệ người tố cáo. Ba là Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Bốn là Đảng đoàn: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo hoặc có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; giám sát việc thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định. Năm là Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan theo dõi, tổng hợp, tham mưu ƯBND tỉnh động viên khen thưởng kịp thời đối với người tố cáo đảm bảo đúng quy định, góp phần tạo động lực, khuyến khích người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để lộ lọt thông tin, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người tố cáo. Sáu là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ có hiệu quả người tố cáo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ người tố cáo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác này. Bảy là Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này. Tám là giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết, theo dõi./.