Tổng kết, đánh giá Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015

Cập nhật lúc: 09:47 08/01/2019

Sau 03 năm thực hiện Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, để có cơ sở đánh giá, tổng hợp xây dựng Thông tư thay thế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 12/BVHTTDL-TCCB, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành phố về tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị: Đánh giá tình hình thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở và đề xuất, kiến nghị những nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có); Đánh giá tình hình triển khai quy định cơ cấu tổ chức của Sở và thống kê những thay đổi về cơ cấu tổ chức của Sở (tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập) từ năm 2016 đến tháng 12/2018 và phương án dự kiến kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở (nếu có) trong thời gian tới; Thống kê số lượng biên chế công chức của Sở được cấp có thẩm quyền giao và số liệu công chức chuyên trách về công tác tổ chức cán bộ thuộc Sở năm 2018./.

TV