Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5

Cập nhật lúc: 10:17 20/04/2018

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3091/UBND-TH, ngày 19/4/2018.

Theo đó, trên cơ sở văn bản số 3443/VPCP-TH ngày 11/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong thời gian nghỉ Lễ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh thực hiện các nhiệm vụ: Một là trong thời gian nghỉ Lễ, thực hiện nghiêm việc phân công cán bộ trực, bảo vệ tài sản cơ quan, chỉ đạo treo cờ Tổ quốc và các nội dung khác có liên quan theo quy định. Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng xe công, sử dụng thời gian và tham gia các hoạt động văn hóa... Hai là thường xuyên nắm tình hình, kịp thời xử lý theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh về những vấn đề nổi cộm, đột xuất, phát sinh xảy ra thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Thanh Viên