Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 15:41 01/01/2020

Ngày 30/12/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 10742/UBND-KSTTHC về việc thống nhất các nội dung triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Theo đó, từ ngày 31/12/2019, các sở, ban, ngành có thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk, chấm dứt việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của cơ quan, đơn vị. Các thủ tục hành chính tiếp nhận trước ngày 31/12/2019, các tổ chức cá nhân nhận kết quả giải quyết tại các sở, ban, ngành như trước đây./.