Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 14:29 26/03/2019

Trong những năm qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được cấp ủy đảng, Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, các ngành quan tâm chú trọng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, nhằm giải quyết yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của công dân, nhằm ổn định để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng và đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự công cộng và việc phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Một là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. Phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các khiếu nại, tố cáo phải được xem xét giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật từ cấp cơ sở; lấy kết qủa tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu và cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ. Hai là lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan; rà soát tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, bố trí kinh phí bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân, lựa chọn bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, có trách nhiệm để làm công tác tiếp dân; Thủ trưởng các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, bố trí thời gian hợp lý để trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Ba là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan…. Bốn là phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ. Trong quá trình giải quyết khiếu nại phải chú trọng công tác đối thoại, xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý và thực tế của vụ việc để có biện pháp giải quyết có lý, có tình, khả thi, chấm đứt được khiếu nại. … Năm là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sáu là theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Bảy là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng giao một số cơ quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai Chỉ thị đạt hiệu quả./.

Quang Long