Tăng cường chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Cập nhật lúc: 21:33 30/10/2017

Để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 27/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND.

Theo đó, đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng Bảo vệ dân phố, trọng tâm là Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về các quy định nêu trên để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Bảo vệ dân phố trong tình hình hiện nay dưới nhiều hình thức, nội dung thiết thực như: Đăng tải thông tin trên báo chí, phương tiện phát thanh, truyền hình... Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch chỉ đạo lực lượng Công an, Bảo vệ dân phố, các cơ quan có liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố; củng cố, kiện toàn tổ chức Bảo vệ dân phố đúng mô hình, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng theo quy định của pháp luật. Thường xuyên (định kỳ 06 tháng, năm) tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân Bảo vệ dân phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, xây dựng, hướng dẫn, quản lý Bảo vệ dân phố. Chỉ đạo UBND các phường, thị trấn tăng cường công tác tổ chức và quản lý Bảo vệ dân phố; đảm bảo trang thiết bị, trụ sở, tạo điều kiện bố trí nơi làm việc thuận tiện, hợp lý, để Bảo vệ dân phố hoạt động có có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện./.

Quang Long